Процедура за избор на изпълнител избор с публична покана с предмет: „Разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите“

Днес, 20.10.2017 г., „Квят“ ООД обявява процедура за „Разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите“, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0448-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация:

  1. Публична покана
  2. Техническа спецификация
  3. Методика
  4. Образец на офертата
  5. Декларация – ЗУСЕСИФ
  6. Проект на договор 
  7. Изискфания към офертите