Затворете

Забравена парола?

KWIAT на 30 години

Тази година ставаме на цели 30 години и по този повод организираме игра в нашата официална Facebook страница. Ако искаш да спечелиш чисто нови слънчеви очила или диоптрични рамки, можеш да се включиш тук: https://www.facebook.com/KWIATeyewear

Официални правила за провеждане на онлайн играта на KWIAT „KWIAT става на 30 години: напиши пожелание

1. Период за участие:
1.1 Периодът за участие в онлайн играта на KWIAT (Играта) е от 19.03.2021 в 10:10 часа и е до 06.04.2021 в 10:10 часа.
1.2. Играта се провежда на официалната Facebook страница на KWIAT: https://www.facebook.com/KWIATeyewear
2. Организатори:
2.1. Организатор на Кампанията е KWIAT, ЕИК: 130899216, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Златовръх” 51-59 („Организаторът“).
2.2. Facebook Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта.
3. Участници:
3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години) с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
3.1.1. се регистрира или има валидна регистрация в социалната мрежа Facebook (съгласно правилата на сайта);
3.1.2. посети Facebook профила на Организатора във Facebook: https://www.facebook.com/KWIATeyewear
3.1.3. е или стане фен на Facebook профила (KWIAT) на KWIAT (започне да го следва);
3.1.4. приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани на сайта https://www.kwiat.bg/
Включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.
3.1.5. Публикува коментар под поста за Играта във Facebook
3.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и членове на техните семейства.
4. Механизъм на участие:
4.1. Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.
4.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията по т.3.1 – публикувал е коментар под поста във Facebook страницата на KWIAT, последвал е профила на KWIAT във Facebook (https://www.facebook.com/KWIATeyewear) и отговаря на изискванията на т.3.2 се включва в теглене за наградите по т.5 по-долу.
4.3. Всеки Участник може да участва с неограничено количество коментари в Играта.
4.4. За да участва в томболата за награда, всеки потребител трябва да остави коментар под поста игра, който ще бъде публикуван по време Играта на официалната страница на KWIAT във Facebook: https://www.facebook.com/KWIATeyewear. Валидни за участие са коментарите само и единствено под поста на същия адрес.
4.5. Всеки Участник се включва само един път в тегленията и може да спечели само една награда, независимо колко коментара е публикувал.
5. Награда:
3 броя очила по избор: https://www.kwiat.bg/
6. Определяне на печеливши Участници:
6.1. В тегленето на наградата по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от тези Правила.
6.2. Тегленето на победителя ще се извършва в офиса на Организатора със специализиран софтуер в деня на приключването на Играта (06.04.2021 г.)
6.3. Обявяването на победителя ще става с коментар от страна на Организатора под поста Игра във Facebook в деня на приключването на Играта. В този пост ще се посочи потребителското име на победителя и наградата, която печели.
6.4. След определяне на печеливш участник се изтегля още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.
6.5. След изтегляне на печелившите участници се извършва проверка дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият по ред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

7. Получаване на наградата
7.1. В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т.6 същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването чрез лично съобщение във Facebook. Името на победителя ще бъде обявено с коментар от страна на Организатора под поста за съответната игра.
7.1.1. Печелившият Участник трябва да представи всички данни (три имена, телефон, адрес за доставка на наградата и навършени години), които са необходими за получаването на наградата. Тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставянето на тази конкретна награда.
7.1.2. В случай че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни до 3 (три) работни дни след обявяване на победителите или откаже да получи наградата, за победител се счита резервният печеливш участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.
7.2. Наградата може да бъде получена в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от датата на тегленето. След като веднъж наградата е получена, тя не може да бъде върната и заменена за друга награда.
7.3. При получаване на Награда всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участник.
7.4. При получаване на наградата всеки печеливш Участник подписва приемо-предавателен протокол с Организатора.
7.5. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.
7.6. Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица.
7.7. Ако в срок до 4 (четири) седмици от датата на съответното теглене наградите не са раздадени, поради обстоятелства независещи от Организатора, не се организира ново теглене.
8. Права и отговорности
8.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответният Участник и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения, или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.
8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че регистрацията на даден Участник в Кампанията съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.
8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.
8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта, където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.
8.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил една от наградите в Кампанията.
8.6. За манипулация по т. 8.4. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.
8.7. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на наградата от Кампанията.
9. Допълнителни разпоредби
9.1. В случай че наградата се получава от пълномощник на печелившия Участник, с подписването на приемо-предавателния протокол, пълномощникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на наградата лични данни, а именно: три имена, телефон, адрес за доставка и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на Участниците и установяване на обратна връзка с печеливш Участник за получаване на наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившите Участници. Това е нужното за установяване на връзка с печелившите Участници и предоставянето на техните награди, както е описано в т.7 и т.8.
9.2. Съхранението и обработването на личните данни на участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за защита на личните данни на Организатора.
9.3. На Страницата на Кампанията ще бъдат публикувани собственото име и фамилия или потребителско име – според Facebook профила на печелившия участник.
9.4. Организаторът може да популяризира Кампанията в социалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter, включително да публикува информация за Кампанията и две имена на печелившия участник или потребителското име (според неговия Facebook профил) на официалната си страница във Facebook (https://www.facebook.com/KWIATeyewear) и на официалната си страница в Instagram (https://www.instagram.com/kwiat_eyewear/)
9.5. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им Страницата на Кампанията
10. Деклариране на наградите по Закона за данъците върху доходите на физически лица.
10.1. Физическото лице, получило предметна награда, има ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.
10.2. Заплащането на данък общ доход (ДОД), дължим от получателя на предметната награда и подаването на годишната данъчна декларация по отношение получената предметна награда се извършва в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

Настоящите Правила влизат в сила на 19.03.2021 г.

Щракнете отвън, за да скриете лентата за сравнение
Сравни
Top